“Robotic Summit” பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தன்னியக்கரோபோ உருவாக்கல் போட்டி

SRILANKA ISLAMIC STUDENTS’ MOVEMENT ன் பாடசாலைப்பிரிவான Uplift Education Team Sri Lanka இனால் அகில இலங்கை ரீதியாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கான தன்னியக்கரோபோ உருவாக்கல் போட்டி நடைபெற்றிருந்தது.

Read more