ஆனால் நான்…….. ?

உதிக்கச்  செய்தான் உணர்வை தெளிவாக்கினான் உள்ளத்தை உயிரூட்டினான்  ஈமானியத்தை மெருகூட்டினான் என்னை   நிரூபித்து விட்டான் அவன் இருப்பை அள்ளித்தந்து விட்டான் அவன் அன்பை   இறுகிய

Read more