இணைய சமநிலைக்கு எதிரான டிரம்ப்பின் முயற்சிகளை எதிர்க்கும் இணைய தளங்கள்

இணைய சமநிலையை நிர்வகிக்கும் அமெரிக்க விதிகளில் செய்யப்பட உள்ள மாற்றங்களை எதிர்த்து ஜூலை 12-ஆம் தேதி (புதன்கிழமை) இணையத்தின் சில பிரபல இணையதளங்கள் நடவடிக்கையில் இறங்க உள்ளதால்,

Read more