திரைப்பட தயாரிப்பு கற்கை நெறி : விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைப்பு, இலங்கை ஊடக பயிற்சி நிலையம்

தமிழ் மொழி மூலமான திரைப்பட தயாரிப்பு கற்கை நெறிக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.

மேலதிக தகவல்கள் 0112674925

Untitled-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *