சிறப்பாக நடந்து முடிந்த சிறுவர் இல்ல இப்தார் நிகழ்ச்சியும், பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடலும்.

 ஹெம்மாதகமை தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர் இல்ல, சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியொன்ரை சாஹிரா கல்லூரியின் 75 ஆம் வகுப்பு (Batch) பழைய மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர்.  இவ் இப்தார்

Read more

தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியும், சாஹிராவின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடலும்

ஹெம்மாதகமை தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர் இல்ல சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியொன்ரை சாஹிரா கல்லூரியின் 75 ஆம் குழு   (Batch) பழைய மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இன்ஷா

Read more