தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியும், சாஹிராவின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடலும்

ஹெம்மாதகமை தாருல் ஹஸனாத் சிறுவர் இல்ல சிறுவர்களுக்கான இப்தார் நிகழ்ச்சியொன்ரை சாஹிரா கல்லூரியின் 75 ஆம் குழு   (Batch) பழைய மாணவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். இன்ஷா

Read more