ஜென்ம வேட்டை

ஒரு 4:00 மணியளவு இருக்கும். ப்ரீயா கடையிலிருந்து வெளியே வருகிறாள். அப்போது ப்ரீதி காரிலிருந்து இறங்குறாள்.ப்ரீனும் வருகிறால். மூவரும் சந்திக்கின்றனர். அவர்கள் மூவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்கும்

Read more
Song Image