இப்தார் நிகழ்வுகளை நேரடியாக ஒளி / ஒலிபரப்ப ஓர் சந்தர்ப்பம்.

உங்கள் ஊரில் நடைபெறும் இப்தார் நிகழ்வுகளை நேரடியாக துதி எப்.எம் ஊடாகவும் JM MEDIA முகநூல் பக்கத்தினூடாகவும்  உலகம் முழுவதும் ஒலி / ஒளிபரப்ப ஓர் அரிய சந்தர்ப்பத்தை ஜெ.ம் மீடியா

Read more