ஆதில் பாக்கிர் மாக்கார் ஜனாஸா இங்கிலாந்தில் நல்லடக்கம்

முன்னாள் அமைச்சர் இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்காரின் மகன் ஆதில் பாக்கிர் மாக்கார் இங்கிலாந்தில் வபாத்தான செய்தி அனைவரையும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது அறிந்ததே.. அவரின் ஜனாஸா  நல்லடக்கத்தை இங்கிலாந்திலேயே மேற்கொள்வதற்கு

Read more
Song Image