ஊடகத்துறையில் சாதிக்க துடிக்கும் உங்களுக்கு…

இதோ தமிழ் பேசும் மக்களின் ஓர் கனவு நனவாகிறது !

வெற்றிகரமாக அடுத்த BATCH ஐ நோக்கி…

ஊடகத்துறையில் சாதிக்க துடிக்கும் உங்களுக்கு…
வயதெல்லை கிடையாது…

மேலதிக தகவல் மற்றும் பதிவுகளுக்கு 0777362492

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Song Image